Schattdecor sp. z o.o. - Informacja o realizowanej Strategii podatkowej w roku podatkowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.

1. Informacja o stosowanych procesach i procedurach podatkowych dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi, złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie informacji podatkowych

1.1. Stosowane procesy i procedury podatkowe

Spółka w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa podatkowego i zapewnienia prawidłowego zarządzania wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ich zgodnej z prawem realizacji posiada i stosuje, dostosowane do wielości i struktury Spółki procedury i procesy podatkowe, tj.:

1) niniejszą Strategię obejmującą politykę podatkową Spółki, zasady zarządzania ryzkiem podatkowym, stosunek do planowania podatkowego oraz relacje z organami podatkowymi;

2) obowiązujące w Spółce procedury i procesy podatkowe stanowiące doprecyzowanie zasad wynikających z niniejszej Strategii w odniesieniu do wybranych szczegółowych obowiązków podatkowych Spółki oraz obszarów jej działalności, jak i obejmujące różnorodne czynności mające związek z procesem rozliczeń podatkowych, spisane, jak i niespisane. Procedury obejmują:

a) właściwe księgowanie zdarzeń gospodarczych wpływające na powstanie bądź niepowstanie obowiązków podatkowych oraz zobowiązań podatkowych;

b) właściwe ujmowanie zdarzeń wynikających z dokonanych księgowań w rozliczeniach podatkowych;

c) właściwe wypełnianie obowiązków formalnych w tym składanie w terminie niezbędnych zeznań, deklaracji, informacji podatkowych, zawiadomień, zgłoszeń oraz innych niezbędnych pism;

d) właściwe stosowanie obowiązujących stawek podatków;

e) właściwe kwalifikowanie stron, przedmiotu i okoliczności zdarzeń gospodarczych w zakresie, w jakim wpływa to na obowiązki oraz zobowiązania podatkowe;

f) właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych bezpośrednio przepisami prawa podatkowego;

g) właściwe gromadzenie oraz sporządzanie dokumentacji wymaganych pośrednio przepisami prawa podatkowego, lecz wpływających na zachowanie należytej staranności dla prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych;

h) obowiązki z zakresu MDR;

i) inne niezbędne niespisane, ale odzwierciedlone w kulturze organizacyjnej Spółki zbiory zachowań, których ciągłość i jednolitość wpływają na prawidłowe wypełnianie zobowiązań podatkowych.

1.2. Umowa o współdziałanie z Szefem KAS

Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.

2. Wybrane, podstawowe obowiązki Spółki w Polsce wynikające z przepisów prawa podatkowego, w tym MDR 

2.1. Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Steuerstrategie_pl.JPG

2.2. MDR

Informacja o przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych w roku podatkowym objętym informacją z realizacji Strategii podatkowej, w które zaangażowana była Spółka jako promotor, korzystający lub wspomagające z podziałem na podatki

Steuerstrategie2_pl.JPG

3.   Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej oraz o planowanych lub podejmowanych przez Spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w roku podatkowym objętym niniejszą informacją z realizacji Strategii podatkowej

Steuerstrategie3_pl.JPG

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, indywidualnych interpretacji podatkowych, wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA)

4.1. Ogólne interpretacje podatkowe

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej.

4.2. Indywidualne interpretacje podatkowe

W roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji strategii podatkowej, Spółka złożyła jeden wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku CIT.

4.3. Wiążące informacje stawkowe (WIS)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji stawkowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej.

4.4. Wiążące informacje akcyzowe (WIA)

Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie wiążących informacji akcyzowych w roku podatkowym, którego dotyczy niniejsza informacja z realizacji Strategia podatkowej.

                                                                                                     

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym poprzedzającym sporządzenie niniejszej informacji z realizacji Strategii podatkowej Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję wymienionych w wykazie krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 poz. 599).